تعطیلات تابستانی

از طرف تمام تیم، از همه شما برای حمایت مداوم شما سپاسگزاریم! مراقب خود باشید، ایمن بمانید، از تابستان خود لذت ببرید و شما را در 8 آگوست ببینیم!منبع

موج گرما را پشت سر گذاشتیم اما تابستان برای ما تازه شروع شده است. FloralDaily تعطیلات تابستانی دو هفته ای معمول را می گیرد: تا دو هفته آینده هیچ خبرنامه ای ارسال نخواهد شد.