مدیریت پس از برداشت در گل های شاخه بریده


از گل های بریده برای نشان دادن قدردانی و محبت و ابراز احساسات در مناسبت های مختلف استفاده می شود. تجارت بین المللی گل های شاخه بریده در سال های اخیر گسترش یافته است و انتظار می رود با ترویج و استفاده از گیاهان باغی برای مزایای درمانی آنها افزایش یابد. زندگی گلدانی…منبع