طراحی مسکن آکادمی معماری اصفهان | معماری نواز

طراحی مسکن آکادمی معماری اصفهان | معماری نواز

این مقاله قصد دارد اثر مولفه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که ابعاد اصلی مدرنیته را تشکیل می­دهند، بر ابعاد مختلف معـماری مجتمع­های مسکونی معاصـر در شهر تبریز مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل نشان می­دهد مدرنیته در ساخت معماری مجتمع­های مسکونی تبریز موثر بوده اما میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته در تحولات معماری مجتمع­های مسکونی تبریز یکسان نبوده و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در شکل­گیری این بناها موثر بوده است. همچنین از بین مولفه­های اقتصادی، سودگرایی بیشترین تاثیر را در تمامی ابعاد معماری مجتمع­های مسکونی تبریز داشته است.

بررسی عوامل موثر بر تحول کالبدی خانه و فرهنگ زندگی در یک قرن اخیر ایران موردپژوهی: تحولات الگوی خانه در شهر تاریخی لار

در این روند، معماران سعی دارند تا برای جلب مشارکت و حضور مردم از روش‌های ابداعی خویش بهره‌مند شوند. در کتاب حاضر، نمونه‌هایی از طراحی مسکن شهری ارائه می‌شود که در آن ساکنان می‌توانند مسکن خود را با توجه به نیازها و علایق خویش تغییر دهند. طرح‌ها و تصاویر ارائه‌شده در کتاب از نخستین همایش برگزیدة بین‌المللی شهرک‌های حاشیه‌ای در کشورهای در حال توسعه، انتخاب شده است. مهدوی­­نژاد، محمد جواد و منصوری مجومرد، پریناز، 1394، ورود جریا ن­های نوگرا به معماری معاصر ایران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 21، صص30-19. 3استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

نتایج این تحقیق نشان می­دهد کارکردپذیری مسکن بیشترین رابطه را با موقعیت قرارگیری فضاهای مختلف و ارتباط بین آنها در پلان دارد که حکایت­گر اهمیت نقش هندسه پلان در تامین کارکردپذیری می­باشد. نکته مهم دیگری که از این پژوهش حاصل شد، اهمیت کارکردپذیری نشیمن و پذیرایی در ارزیابی کل مسکن می­باشد. تحقیق در نهایت، راه­کارهایی را برای ارتقای شاخص­های کارکردپذیری مسکن، نظیر تنظیم نسبت ابعادی فضاها با یکدیگر و چگونگی کاهش فضاهای بلا استفاده ارایه می­دهد. شاهی آق بلاغی، عارف، زنگنه، یعقوب، خدابنده لو، حسن، درودی نیا، عباس، 1395، سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری(مطالعه موردی مسکن مهر شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بیستم و ششم، 54-72. عزیزی، محمد مهدی ، جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه­ریزی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 17 بهار 1383، صص 42-31.

سابقه مقاله

3استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. زنگنه، مینا، قهرمانی، مریم، گودرزی سروش، خلیل، 1396، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان، مطالعات محیطی هفت حصار، شماره بیست ودوم، سال ششم، 31-44. حیدرآبادی، ابوالقاسم ، بررسی تاثیر جمعیت بر شاخص­های مسکن و درجه رفاه سکونتی خانوارها در بین شهرستان­های استان خراسان، پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.

رویکردی تحلیلی به کیفیت معماری مسکن منطقه 1 تا 3 شهر تهران طی سال های 1397-1357 (مقاله علمی وزارت علوم)

گاهی اشتباهاً شهر لواسان را لواسان کوچک یا شهر گلندوئک می نامند که مطلقاً وجهی ندارد و مقالات شهرسازی نادرست می باشد. [۲].در اصطلاح عامیانه به این شهر لواسون می‌گویند. تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیدة جهانی‌شدن. برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید. رفیعی، مینو ، اقتصاد مسکن، در مجموعه مقالات آموزشی اقتصاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، صص 32-9.

  • لواسان باغشهری است که اکثر خانه های آن بصورت ویلائی و مدرن بنا شده است.
  • در انجام این تحلیل‌ها علاوه بر بازدیدهای میدانی، به نتایج و مطالعات گونه‌شناسی استان که در دو دوره متفاوت زمانی به انجام رسیده‌اند نیز استناد می‌گردد.
  • لواسان یکی از شهرهای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران ایران است .این شهر مرکز بخش لواسانات است.
  • هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تنش‌های رفتاری-مکانی در گونه‌های مسکن و رفع آنها از طریق بازنگری در سازمان فضایی و الگوهای مکان-رفتار است.
  • پرداختن به این نکته می‌تواند پاسخی باشد در برابر برخی ابهاماتی که در حال حاضر نسبت به چرایی کیفیت نامناسب خانه­های امروزی روستایی وجود دارد.