ساختمان سازی به روش سیستم بتنی قالب تونلی

آیین نامهها و تجربه ساخت نشان می دهدکه هماهنگی معماری با الزامات سازهای در این روش منجر به سهولت اجرا و در نتیجه کاهش زمان خواهد خرید جک سقفی شد. طراحی معماری در این روش، به دلیل محدودیت دهانه قالبها باید با ابعاد قالب سازگار و منطبق باشد. در این روش اجرا، دیوارهای خارجی معمولاً هم زمان با سایر دیوارها قالببندی و بتنریزی میشوند. در سیستم تونلی، دیوارها و سقفهای بتن مسلح بهصورت همزمان آرماتوربندی، قالببندی و بتنریزی میشوند. به جز محدودیتهای آیین نامهای در خصوص سازههای با سیستم دیوارهای باربر، محدودیت سازهای دیگری براین سیستم متصور نیست. این امر باعث میشود امکان خروج قطعات قالب از ساختمان با پیچیدگی بیشتری انجام شود. امروزه به دلیل افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون نیاز به مسکن در کشور و به ویژه در نسل جوان؛ گسترش شهرنشینی؛ لزوم برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن؛ کیفیت پایین شیوههای سنتی ساخت وساز؛ کاهش منابع انرژی و نیاز به صرفه جویی در مصرف و کاهش اتلاف انرژی ساختمان در راستای اصلاح الگوی مصرف؛ بالا بودن قیمت تمام شده مسکن و عدم امکان خرید توسط اقشار ضعیف و متوسط؛ افزایش سرعت احداث مسکن در بازهٔ زمانی کوتاه در جهت تحقق برنامههای میان مدت و بلند مدت دولت؛ افزایش بهرهوری و جایگزین کردن نیروی کار تحصیل کرده؛ استفاده بهینه از منابع و مصالح؛ و زلزله خیزی کشورمان و به تبع آن، ناکارآیی سیستمهای سنتی و متداول در تولید انبوه مسکن، نگرش به سمت سیستمهای صنعتی تولید ساختمان ضروری به نظر میرسد.

نیاز به تعداد زیاد مسکن و همچنین لزوم افزایش سرعت در اجرا باعث شد که اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. بدون تردید یکی از مزایای مهم این سیستم، سرعت اجرایی زیاد و قابلیت بالای برنامه ریزی در این شیوه از اجرا است. با افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل به شهرنشینی، نیاز به مسکن ضروری تر از همیشه شده است. لذا با توجه به روند افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن، نیاز روزافزون به مسکن و نیز ناکارایی سیستمهای سنتی و متداول در تولید انبوه مسکن، رویکرد به روشهای صنعتی ساختمان ضروری به نظر میرسد. یکپارچگی مصالح یا اجزای ساختمان و جلوگیری از ایجاد ترکهای حرارتی که بر اثر تغییرات دما در مصالح ناهمگون به وجود میآید. در سیستم قاب بتنی پیوسته با توجه به مدولار بودن قالبها، بهترین اندازهها در پلان از نظر معماری، نزدیک ترین آنها به ابعاد قالب هاست. در صورت بهره گیری از این سیستم، بهتر است برای نما از بتن نمایان، با طرحهای مختلف استفاده شود. این امر باعث میشود هزینههای مربوط به نما به حداقل برسد. در آیین نامهها تنش یا مقاومت نهایی در برابر نیروی زلزله ۳۳ درصدافزایش داده میشود.

در صورتی که اگر از سیستمهای پیش ساخته استفاده شود، هزینه حمل قطعات به دهها برابر افزایش خواهد یافت، در عین حال که در این سیستم اکثر قطعات مورد استفاده حجم و وزن زیادی ندارند. کاهش حجم عملیات نازک کاری (بدلیل وجود بتن expose)در اغلب سطوح و اجرای سریع اندود در سطوح صاف حاصل. غیر ضروری بودن اجرای تمام دیوارهای داخلی به صورت بتن مسلح که باعث عدم تغییر پلان و افزایش بار مرده ساختمان و میلگرد مصرفی میشود. استهلاک پایین و عمر طولانی ساختمان در زمان بهره برداری. با توجه به پیش ساخته بودن قطعات در این سیستم، میزان نیاز به نیروی انسانی ساده، کاهش مییابد. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را میتوان برای طرح و اجرای ساختمانهای بتن مسلح با قالب بندی یکپارچه دیواری و سقفی، مورد استفاده قرار داد. درحال حاضر امکان اجرای این روش تا ۱۶ طبقه در کشور ایران و در سایر کشورها تا حدود ۶۰ طبقه منعی نداشته ولی اجرای پارکینگها پیشنهاد میگردد در فضائی جداگانه از بلوکهای مسکونی اجراگردد.

با توجه به محدود بودن تعداد قالبها و کارگرهای ماهر آموزش دیده، در این سیستم این انعطا ف پذیری وجود ندارد. همچنین میتوان با بهکار بردن تعداد بشتر قطعات، سرعت عملیات را حتی به ۲ یا ۳ برابر افزایش داد. قابلیت آموزش سریع و آسان به نیروی انسانی. کاهش نیروی انسانی (نسبت به روشهای سنتی). کوچک بودن قطعات هم به همین دلیل است، و امکان خروج قطعات از محل درها و پنجرهها را فراهم میسازد. مهمترین نکته که در این زمینه قابل ذکر است، امکان استفاده مجدد قالبها و قطعات در یک دوره زمانی ۲۴ ساعته است بدین شکل که ۲۴ ساعت پس از بتن ریزی قالب باز شده و تنها پایههای اطمینان در زیر سقف باقی میماند و بنابر این هر روز عملیات قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی بدون وقفه انجام میشود. در ضمن در قالب بندی به کمک این سیستم، تعداد پیچ و مهرهها بسیار کمتر خواهد بود. اجرای اتصال صحیح سقف به دیوارو عدم تشکیل درز اجرایی. سرعت و کیفیت اجرای بالا. این روش ضمن بالا بردن سرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سازهای و رفتار لرزهای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگیری بهبود میبخشد.