دانشمندان پایه های ژنتیکی تنوع رنگ گل رودودندرون را بررسی می کنندیک تیم تحقیقاتی در کشف پایه های ژنتیکی تنوع رنگ گل در جنس Rhododendron پیشرفت کرده است. بررسی این تیم، پیشرفت‌های اخیر در بازسازی فیلوژنتیک، توالی‌یابی ژنوم گونه‌های مختلف رودودندرون، و مشخص کردن مسیرهای متابولیک مسئول سنتز رنگدانه را خلاصه می‌کند، و ژن‌های ساختاری و تنظیمی حیاتی را برجسته می‌کند.

بحث در مورد تکرار و از دست دادن ژن، مسیرهای تنوع رنگ را بیشتر روشن می کند. هدف محققان با استفاده از رویکردهای چند omics و تجزیه و تحلیل شبکه‌های هم‌بیان ژن، شفاف‌سازی مکانیسم‌های پیچیده تنظیم‌کننده ژن است.

این بینش‌ها زمینه‌ای را برای اکتشافات آینده در مورد تکامل تنوع رنگ گل در رودودندرون ایجاد می‌کند و راه‌های جدیدی را برای برنامه‌های اصلاحی با تمرکز بر توسعه ارقام جدید با ویژگی‌های گل خاص باز می‌کند.

جنس Rhododendron یک منطقه کلیدی مورد علاقه در تحقیقات گیاهان زینتی به دلیل تنوع گسترده رنگ گل و موقعیت آن به عنوان یکی از پربارترین گروه های گیاهان چوبی است.

در phys.org بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع