“این چمن سبزتر است و پرچم های بسیار بزرگتر از Latifolium دارد.”

برای اطلاعات بیشترn
حاشیه پر
[email protected]
www.marginpar.comمنبع به زودی، Latifolium به طور کامل متوقف خواهد شد و این شرکت فقط Chasmanthium Mantis را حمل خواهد کرد. Chasmanthium Mantis روزانه در تمام حراج های رویال FloraHolland، Plantion و Rhein-Maas عرضه می شود.

حاشیه پر عاشق نوآوری است. نمونه اخیر Chasmanthium Mantis است. این چمن سبزتر و دارای پرچم های بسیار بزرگتر از Latifolium است. می تواند با این Chasmanthium تأثیر بگذارد.