NL: "رشد در 90٪ RH یک نسیم است"


پس از چندین زمستان رشد تحت LED، مقابله با رطوبت و انرژی یک چالش برای تولیدکنندگان باقی مانده است. در طول EnergiekEvent، کارگاه های مختلف یک بار دیگر در مورد این موضوع بحث کردند. پرورش دهندگان و مشاوران حاضر به بینش (جدید) رسیدند، اما نه همیشه پاسخ هایی که ممکن است پنهانی به آنها امیدوار باشند.…

منبع