Mixt Creations از هویت شرکتی جدید در طول نمایشگاه تجاری پرده برداری می کند


Mixt Creations هویت شرکتی جدید خود را در نمایشگاه تجاری معرفی کرد. در حالی که نام های تجاری Plant Creations و Mixt Creations در گذشته به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون یک تقسیم بندی واضح ایجاد شده است: Mixt Creations خود شرکت است و Plant Creations برچسب مصرف کننده ای است که تحت آن کارخانه…منبع