یک مهندس فلسطینی که کشاورز شده است در کشاورزی نوآورانه در غزه محاصره شده برتر است


عائد عونی ابورمضان یک مهندس فلسطینی است که در رشته مهندسی عمران در ایالات متحده تحصیل کرده است. با این حال، ابورمضان اکنون به شغل کشاورزی مشغول است، زیرا عشق به زمین و کشاورزی را از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش به ارث برده است. من اشتیاقم به کشاورزی را به توسعه مزرعه خانوادگی تبدیل کردم،…منبع