گیاهان گلدار نوید دفع پشه ها را دارند


یک گیاه گلدار ممکن است جایگزین ایمن و زیست تخریب پذیر برای DEET به عنوان دافع حشرات اولیه باشد. محققان مرکز ملی تحقیقات محصولات طبیعی دانشگاه می سی سی پی مقاله ای را در مجله Molecules منتشر کرده اند که نشان می دهد Stenaria nigricans حاوی ترکیبات…منبع