کنترل رشد ارزن زینتی


Garrett Owen: “تنظیم کننده های رشد گیاهی (PGRs) ابزار ارزشمندی هستند که توسط پرورش دهندگان گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرند.”

منبع