کشاورزی خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان | gold-flower

به‌منظور بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای پژوهش شامل چهار سطح آبیاری (100 %، 85 %، 70% و 55 % ظرفیت زراعی) و دو نوع آب (آب معمولی و آب مغناطیسی) بود. اثر متقابل تیمارها نیز بر تعداد برگ در سطح احتمال 1 % و بر وزن خشک ریشه، گل و ساقه گل‌دار در سطح احتمال 5% معنی‌دار شد. بیشترین میزان وزن خشک برگ و ساقه گل‌دار، تعداد گل، تعداد برگ و شاخه جانبی، ارتفاع و بهره‌وری فیزیکی مصرف آب در تیمار آبیاری به میزان 100 % ظرفیت زراعی و به ترتیب با1/77 و 0/37 گرم در بوته، هفت و شش عدد، 18/4 سانتی‌متر و 0/186 کیلوگرم در مترمکعب مشاهده شد.

  • موافقت ژاپن برای انجام واردات لبنیات از ایران/کارخانه های لبنی بسیج شدند ژاپن نام ایران را در فهرست واردات مجاز محصولات لبنی به این کشور قرار داده و کارخانه های کشور هم برا ی انجام صادرات بسیج شده اند .
  • نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل کم­آبیاری بر صفات مورد بررسی به‌جز تعداد ردیف در بلال در سطح یک درصد معنی­دار بود.
  • سیاست توسعە کشاورزی، حفر چاە‌های عمیق و نیمە عمیق با مجوز و بدون مجوز را نیز در پی داشت کە حدود ٩٠٠ هزار حلقە گزارش شدە است.
  • افراد بیشتری به محصولاتی مانند غذا، پارچه و غیره نیاز دارند که این امر تماما به تولید محصولات کشاورزی بستگی دارد.

کشاورزی متمرکز که بر اساس کشت تک‌محصولی است، در قرن ۲۱ بیشترین خروجی را به خود اختصاص داده‌است، اگرچه هنوز، زندگی نزدیک به ۲ میلیارد انسان به کشاورزی معیشتی وابسته است. از دیگر معضلاتی کە آسیب بە بخش کشاورزی در دوران کم‌آبی را تشدید می‌کند، الگوهای کشت نامناسب است کە در اغلب مزارع ایران شاهد آن هستیم، متأسفانە الگوی کشت بهینەای وجود ندارد و تعیین محصولات برای کشت، صرفاً بر مبنای شرایط بازار (عرضە و تقاضا) در سال جاری برای سال آیندە است. در سال‌های کم‌باران کە منابع آب با کمبود مواجە می‌شوند، حجم آب پشت سدها نیز کاهش پیدا می‌کند گزارش‌ها حاکی از آن است کە حجم آب پشت سدها امسال ٢٨ درصد کاهش یافتە کە این کاهش، بر آب اختصاص یافتە بە بخش کشاورزی نیز اثرگذار است و کشاورزها فشار بیشتری را از طریق برداشت آب از چاەها بە آبخوان‌ها وارد می‌سازند. تغییر کاربری زمین‌های مرتعی بە دیم، و دیم بە آبی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بە منابع آبی وارد کردە است.

تخفیف تا 25 درصد برای 34 قلم کالای اساسی

نانو لوله های کربنی در تشخیص و کشتن پاتوژن ها و ویروس ها در محصولات زراعی مفید هستند. در GPS باید برنامه و دستورالعمل هایی را برای انجام کشت و آب دادن و همچنین برای استفاده از کودهای موجود پیاده کرد به این صورت که از شیوه کشاورزی مدرن به منظور کاهش مقدار کود مصرفی روی زمین‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که مقدار زیادی از کود اضافی در نهایت به جوی‌های آب و رودخانه‌ها راه پیدا می‌کند، آن‌ها با این کار نه تنها در هزینه‌های کوددهی صرفه‌جویی می‌کنند، بلکه محیط زیست را هم از خطرات کوددهی بیش از اندازه حفظ می‌کنند.

شرکت شهرک‌های کشاورزی

در طراحی سیستمهای زهکش زیرزمینی، عمق، قطر و فاصله زهکش ها متغیر های مهم تصمیم گیری می باشند که بسته به نوع هدف می توان ترکیبات مختلفی از آنها را به کار برد. هدف از این تحقیق،طراحی سیستم زهکش زیرزمینی، به منظور دستیابی به کمترین هزینه های اجرایی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر روی هزینه های اجرایی سیستم زهکشی می باشد. به این منظور از تلفیق معادلات هیدرولیکی حاکم بر جریانهای ماندگار زهکش های زیر زمینی و شیوه بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

آغاز عرضه گوشت تولید داخل در 7 هزار فروشگاه تعاونی کشور با قیمت حداکثر 155 هزار تومان

سیستم اطلاعات مکانی با قابلیت ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل حجم عظیم داده‌ها و نیز یکپارچه‌ سازی اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف مکانی و توصیفی، ابزاری قدرتمند برای شناخت و مدیریت این متغیرها محسوب می ‌شود. فناوری اطلاعات با استفاده از تکنولوژی ها و با ترکیب روش­های علمی و عملی پیشرفته بخش مجله خبری گل و گیاه را بهبود و تقویت کند. از طریق فناوری اطلاعات می توان اطلاعات مربوط به پیش بینی هوا و شرایط آب و هوایی را دانست. محصولات سالم و در حال رشد ذرت و سورگوم سبز است (سورگوم ممکن است کمی پررنگ تر باشد). مزارع قهوه ای اخیراً برداشت و شخم زده شده یا برای یک سال در آیش قرار داشته‌اند. عدم برنامە‌ریزی و حمایت مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات گاهی با هدر رفتن محصولات ضمن زیان بە کشاورزان منجر بە هدرروی آب نیز شدە است؛ برای نمونە برای تولید یک کیلو گندم بە ١٣٠٠ لیتر آب نیاز است و هدرروی یک کیلو گندم بیش از ١٣٠٠ لیتر آب را هدر می‌دهد.

http://ahwaz-music.ir