"کالیدوسکوپی از رنگ ها و گلبرگ های ظریف"


قسمت 4 اسنپ گل Sun Valley اکنون زنده است. “در قسمت این هفته خود را در قلمرو مسحورکننده Butterfly Ranunculus با مدیر عامل Lane DeVries غوطه ور کنید. Bill از جذابیت فریبنده گونه های Butterfly Ranunculus از Sun Valley پرده برداری می کند، که یک کالویدوسکوپ از رنگ ها و گلبرگ های ظریف را به نمایش می گذارد…

منبع