پرورش گل با فروشگاه گل خرده فروشی ملاقات می کند


رفتن از کشاورز گل به گلفروشی با خدمات کامل و شعبده بازی هر دو – آیا ممکن است؟ از Tammy Osselaer بشنوید، که مزرعه گلبرگ کوچک را در سال 2019 راه اندازی کرد و یک فروشگاه گل فروشی با خدمات کامل را به عنوان توسعه مزرعه خود در سال 2022 افتتاح کرد. بیاموزید که چگونه او همه گل های خود را در طول فصل کشاورزی پرورش می دهد…

منبع