پادکست: مقابله با راه حل های گلخانه ای غیرممکن در مناطق گرم و خشک ساحلی


پروفسور اندی لو با چارلی پاتون، بنیانگذار Seawater Greenhouse صحبت می کند، شرکتی که گلخانه هایی را طراحی می کند که با نور خورشید تغذیه می شوند، از آب دریا برای آبیاری گیاهان استفاده می کنند و همچنین محیطی خنک و مرطوب ایجاد می کنند که گیاهان می توانند رشد کنند و تبخیر و تعرق را تا 90٪ کاهش دهند. . آب دریا…منبع