"هنگام بازرسی سیلوهای آبی، نردبان ثابت ترجیح داده می شود"


بازرسی های دوره ای باید با دقت و ایمن انجام شود. در حال حاضر، نردبان های مورد استفاده اغلب در برابر سیلوهای آهن راه راه شل هستند. به طور مرتب اتفاق می افتد که نردبان ها کمی فرو می روند. زمین ممکن است باتلاق یا ناهموار باشد. تصادف ناشی از سقوط به راحتی ممکن است رخ دهد. هندیک اکنون تجهیزات ایمن را عرضه می کند…منبع