هند: زمانی گلخانه شرکتی بود، اکنون محلی برای خشک کردن لباس های تیروشیایی ها


بقایای یک سازه لوله‌کشی قاب‌بندی‌شده در طرح شرکت در نزدیکی بازار گاندی در ویراگوپتای تنها گواهی است بر یک گلخانه که زمانی خارج از محل کار می‌کرد.

منبع