نقش گیرنده اتیلن در تحمل به نمک گل رز رونمایی شدیک مطالعه مکانیسم جدیدی را در گل رز نشان می دهد که در آن پروتئین حسی غنی از تریپتوفان (TSPO) گیرنده اتیلن ETHYLENE RESPONSE 3 (RhETR3) را برای افزایش تحمل نمک تخریب می کند. این کشف رابطه پیچیده بین سیگنال دهی اتیلن و پاسخ های تنش شوری در گیاهان را روشن می کند و به طور بالقوه شیوه های کشاورزی آینده را برای توسعه محصولات مقاوم به نمک راهنمایی می کند.

شوری خاک یک چالش مهم است که بر رشد گیاه و عملکرد محصول در سراسر جهان تأثیر می گذارد. گل رز که به شدت به آبیاری وابسته است، به ویژه در برابر تنش شوری آسیب پذیر است که باعث کاهش بهره وری و کیفیت آنها می شود. اتیلن، یک فیتوهورمون کلیدی، نقش مهمی در پاسخ به تنش گیاه ایفا می کند، اما مکانیسم های آن در تنظیم تحمل به نمک به طور کامل شناخته نشده است. با توجه به این چالش ها، تحقیقات عمیق برای کشف چگونگی دستکاری سیگنال اتیلن برای افزایش تحمل به نمک در گیاهان ضروری است.

محققان دانشگاه کشاورزی چین و پلی‌تکنیک شنژن مطالعه‌ای (DOI: 10.1093/hr/uhae040) را در تحقیقات باغبانی در 15 فوریه 2024 منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد چگونه پروتئین حسی غنی از تریپتوفان (TSPO) موجود در گل رز گیرنده اتیلن ETHYLENE3RESPONSE را تجزیه می‌کند. (RhETR3) برای ترویج تحمل نمک. این مطالعه مکانیسم های پیچیده سیگنال دهی اتیلن و تأثیر آن بر پاسخ های تنش گیاه را برجسته می کند. این یافته ها نشان می دهد که چگونه تخریب RhETR3 باعث افزایش تولید اتیلن می شود و در نتیجه توانایی گیاه را برای مقاومت در برابر شوری افزایش می دهد.

در eurekalert.org بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع