مالک جدید FW Systems


از 1 مه 2024، FW Systems مالک جدیدی دارد. Martin in ‘t Veen از بنیانگذار فرانک ون دایک در شرکت حمل و نقل داخلی باغبانی مسئولیت را بر عهده گرفته است. فرانک، یکی از بنیانگذاران HAWE Intern Transport، FW Systems BV را پس از خریداری HAWE در دهه 1990 تأسیس کرد. FW Systems دارای گروهی از مشتریان دائمی در هلند و…

منبع