فعالیت M&A در بخش گلکاری با سرعت ثابت


مطابق با انتظارات ما، بخش گلکاری در نیمه اول سال 2023 فعالیت معاملاتی نسبتا کندی را تجربه کرد. ما 46 معامله را در طول دوره شناسایی کرده ایم که با 49 معامله مشاهده شده در نیمه دوم سال 2022 نسبتاً سازگار است و به میزان قابل توجهی کمتر است.منبع