“زیرهای مبتنی بر چوب به مرحله دیگری در هنگام تعیین نیاز به آبیاری نیاز دارند”بیشتر و بیشتر تولیدکنندگان از بسترهای چوبی برای تولید استفاده می کنند. چه این مخلوط دارای درصد کمی چوب (10 تا 20٪) یا حجم بیشتر (40+٪) باشد، نیاز به تغییر روش مدیریت رشد و آبیاری وجود دارد.

تعدادی از کشاورزان در مورد نیاز به تغییر شیوه های آبیاری خود صحبت کرده اند. به طور معمول، خشک شدن لایه سطحی گلدان را مشاهده می کنید و می دانید که زمان آبیاری فرا رسیده است. بسترهای مبتنی بر چوب به مرحله دیگری در هنگام تعیین نیاز به آبیاری نیاز دارند. پرورش دهندگان در حال کشف هستند که در حالی که سطح خاک ممکن است با یک بستر چوبی خشک شده باشد، نیمرخ باقی مانده از ستون خاک اغلب هنوز اشباع است. این بدان معناست که در آن نقطه نیازی به آبیاری نیست.

در egroblog.com بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع