رویکرد پایدار نهالستان هافمن به کیفیت آب و مراقبت از گیاه


نهالستان هافمن در پرورش علف های زینتی و بومی و گیاهان علف مانند برای تجارت عمده فروشی تخصص دارد. آنها آنها را در مهد کودک 45+ هکتاری خود در Rougemont، NC پرورش می دهند. اما رویکرد آنها به کیفیت آب و مراقبت از گیاه چیست؟ در یک وبلاگ، مهد کودک اهمیت مدیریت آب طوفان را توضیح می دهد…

منبع