خانه باز کشاورزی و باغبانی فلاندری در روز کشاورزیتاریخ انتشار:منبع

روز کشاورزی در 18 سپتامبر در فلاندر برگزار شد. چندین گلخانه‌دار نیز در این رویداد عمومی شرکت کردند. چاپ چهلم بود. در مجموع پنجاه و یک شرکت کشاورزی و باغداری شرکت کردند. عکس های این رویداد را می توان در Boerenbond مشاهده کرد. همه عکس ها را اینجا ببینید