تست کیفیت سریع و آسان قارچ های حشره پاتوژن در مزرعه


قارچ های حشره پاتوژن مانند Beauveria bassiana و Metarhizium brunneum به طور گسترده ای به عنوان حشره کش های زیستی در محصولاتی مانند BotaniGard و Lalguard M52 استفاده می شوند. این آفت‌کش‌های زیستی موجودات زنده هستند و هاگ‌ها باید زنده باشند تا محصول کار کند. این ویدیو روشی آسان را نشان می دهد که شما…

منبع