بریتانیا: نماینده مجلس بانبری از نهالستان گیاهان محلی بازدید می کند و با کشاورزان در مورد چالش هایی که با آن روبرو هستند صحبت می کند


نماینده مجلس بانبری با یکی از مشاغل بزرگ باغبانی منطقه صحبت کرده است تا در مورد چالش های پیش روی آنها بیشتر بداند. ویکتوریا پرنتیس در جریان بازدید از نیکلسون، یک تجارت بزرگ باغبانی واقع در دهکده نورث استون، به کارکنان انجمن تجارت باغبانی ملحق شد.

منبع