بررسی سریع سفیدک پودری Poinsettia 2023


زمانی که شرایط مساعد باشد، کپک پودری می تواند به سرعت پخش شود و یک بیماری همه گیر می تواند برای محصول پوانستیا ویرانگر باشد. نکته کلیدی این است که آن را زودتر پیدا کنید و در راس مدیریت قرار بگیرید. پس از مدت ها عدم مشاهده کپک پودری در پوانستیا، چندین مورد در فصل گذشته مشاهده شد. شاید این بود…منبع