بازار گل شاخه بریده پتانسیل فوق العاده ای برای ایجاد اشتغال در ترینیداد و توباگو دارد.


گوپاول چاکان، رئیس انجمن T&T Orchid Society (TTOS) می گوید که بازار گل شاخه بریده پتانسیل فوق العاده ای برای ایجاد فرصت های شغلی دارد. چاکان در حال صحبت با گاردین رسانه بود که دیروز TTOS نمایش سالانه ارکیده خود را در دبیرستان پریسال، کووا برگزار کرد. رئیس TTOS گفت…

منبع