آزمایشات بهار کالیفرنیا 2024 در 100+ عکس


در 24 مارس، نسخه آزمایشی بهار کالیفرنیا در سال 2024 به پایان رسید. این یک نمایش شلوغ بود و به نظر می‌رسید که تعداد بازدیدکنندگان – نه تنها ملی، بلکه بین‌المللی – که از آنجا می‌آمدند دوباره عالی بوده است. در 11 مکان در امتداد سواحل کالیفرنیا، بیش از 40 شرکت، عمدتاً پرورش دهندگان،…

منبع